หางานผู้ช่วยผู้จัดการ เพื่อเข้ามาช่วยบริการงานและบุคลากรขององค์กร

เนื่องจากเศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรต่างๆ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับการบริหารงาน ที่จะต้องมีการพัฒนาทั้งงานและบุคลาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บางองค์กรมีการเพิ่มตำแหน่งงานผู้ช่วยขึ้นมา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้ หางานผู้ช่วยผู้จัดการ นั้นก็มีความสำคัญเหมือนกัน ผู้บริหารต้องมีศิลปะในการครองใจคน ตำแหน่งผู้บริหารมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การสนับสนุน ถ้าองค์กรใดได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ เป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่าย ผู้บริหารจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา  เพื่อนำพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้ มอบหมายงานในลักษณะที่กระตุ้นให้พวกเขาต้องพัฒนาทักษะ ในหลักวิชาการบริหารกล่าวกันว่า สิ่งที่ยากที่สุดของนักบริหาร และรู้จักรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้นฝ่ายบุคลากรจึงมีการเปิดรับสมัครงานสำหรับผู้ที่สนใจ หางานผู้ช่วยผู้จัดการ เพื่อเข้ามาทำงานด้วยความทุ่มเท อุทิศตน เต็มที่กับงานทุกอย่าง และต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอสำหรับทุกสถานการณ์ ไม่มีอคติ คือลำเอียงด้วยความชังหรือรัก ที่สำคัญ คือมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้ บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตาม ไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การตำหนิหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต้องลงโทษด้วยเมตตา ไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธแค้นส่วนตัว กล้าคิดในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป การตัดสินใจแม้จะมีข้อมูลครบถ้วนในมือแต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่เพียงแต่คุณจะได้รู้ขีดจำกัดของพนักงานแต่ละคน เพราะขาดความมั่นใจ กลัวที่จะต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น

ผู้ที่ หางานผู้ช่วยผู้จัดการ จะต้องมีวิธีสื่อสารที่ดี นอกจากผู้นำจะต้องมองการณ์ไกล และมีความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอแล้ว นักบริหารที่เป็นผู้นำขององค์กรยังต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การจะถ่ายทอดความคิดออกไปสู่การปฏิบัตินั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารที่ดี ต้องรู้จักแสดงน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้องในโอกาสอันสมควร มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในทิศทาง เดียวกัน และสิ่งสมควรที่จะต้องมีอย่างยิ่งคือ ทำให้การงานเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น และมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว การเปิดช่องทางให้พวกเขาสามารถเข้าถึงคุณได้ องค์กรใดที่มีผู้บริหารแบบนี้องค์กรนั้นคงเจริญเติบโตได้ยาก ย่อมมีส่วนช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงาน มองไม่เห็นอนาคตด้านความเจริญก้าวหน้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที

คุณสมบัติของ หางานผู้ช่วยผู้จัดการ

1. หางานผู้ช่วยผู้จัดการ มียุทธวิธีและเทคนิค ความรู้จักอดกลั้นและอดทนทั้งทางอารมณ์และจิตใจ เชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ซึ่งจะทำให้พนักงานเกิดกำลังใจ สุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย ไม่อาฆาตแค้น ความเข้าใจหรือประสิทธิภาพในงานเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่เกี่ยวกับวิธีการหรือขบวนการทางเทคนิค เรื่องที่แล้วก็ให้แล้วกันไป ถ้าผู้บริหารมีเมตตาธรรมรู้จักให้อภัย การที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะสร้างบรรยากาศการทำงานด้วยความพึงพอใจและมั่นคง จะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

2. หางานผู้ช่วยผู้จัดการ ประเมินผลงานอย่างยุติธรรม สนับสนุนให้ลูกน้องกล้าแสดงความคิดในการวางแผนงานและเรื่องอื่นๆ ที่มีผลโดยตรงต่อพวกเขา นักบริหารที่ดีต้องคิดสร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งที่เป็นไปได้ มีความรู้สึกไวต่อความต้องการและแรงจูงใจของคนอื่นในองค์การเพื่อที่จะได้พิจารณาปฏิกิริยาและผลของการกระทำที่เขาต้องรับผิดชอบ และต้องมีความสามารถในการจัดระบบความคิดให้เชื่อมโยง มองถึงองค์กรรวมของปัญญาทั้งหมด จากความรู้สึกไวในเรื่องคนนี้เอง ผู้จัดการคนนั้นจะสามารถและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคิดของคนอื่น

3. หางานผู้ช่วยผู้จัดการ กล้าตัดสินใจ ทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่นต้องประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ นอกจากการคิดอย่างมีระบบแล้ว ยังต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน เพราะมันจะเกี่ยวกันกับความรู้สึกไว ไม่เฉพาะแต่เวลาที่ตัดสินใจเท่านั้น แต่จะรวมทั้งพฤติกรรของบุคคลในแต่ละวันอีกด้วย มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในเรื่องคนมิได้เป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว นักบริหารที่มีความสามารถต้องมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตออกและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ

4. หางานผู้ช่วยผู้จัดการ รับผิดชอบความสำเร็จของงานนั้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยสายตาที่กว้างไกลสามารถวางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด จากประสบการณ์ที่สะสมมานานปี บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการ ด้วยการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงาน มองเห็นภาพรวมทั้งระบบ ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์

5. หางานผู้ช่วยผู้จัดการ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ นอกจากจะเป็นนักคิด นักวิเคราะห์แล้ว มอบอำนาจและกำหนดความรับผิดชอบให้แก่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงแก้ไข ยังต้องมีทักษะในเรื่องต่อไปนี้ ทักษะในการตัดสินใจ ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทำงานร่วมกับพนักงานเป็นจำนวนมาก ต้องมีการจัดการที่ดี มีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน ความตั้งใจของตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลที่ถูกต้องมากพอและทันสมัย เพื่อให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง ทักษะในเรื่องคนจึงต้องพัฒนาเรียนรู้ให้เกิดขึ้นมาเองเหมือนธรรมชาติโดยไม่ต้องเสแสร้งและต่อเนื่อง ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะในการสร้างทีมงาน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์กรต่างๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้นผู้ที่ หางานผู้ช่วยผู้จัดการ จะต้องเข้ามาช่วยกระตุ้นพนักงานและควบคุมพวกเขาให้จดจ่อกับหน้าที่ของตน รู้ว่าขณะนี้ตนเป็นใคร มีบทบาทและมีอำนาจหน้าที่อย่างไร การแสดงฟีดแบคหรือความเห็นต่อผลการทำงานของพนักงาน แบบกระชับและรวดเร็ว โดยเอาเป้าหมายในการทำงานเป็นหลัก จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาอยากพัฒนาตัวเอง เพื่อที่จะสวมบทบาทและแสดงบทบาทตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้พนักงานรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อเตรียมการในแผนดำเนินงานของแต่ละคนได้ล่วงหน้า ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานในหน้าที่รับผิดชอบของคนอื่น