บทบาทหน้าที่ความสำคัญของตำแหน่งงาน ช่างบริการด้านเครื่องจักร ที่องค์กรส่วนใหญ่กำลังต้องการ

ปัจจุบันโรงงานอุสาหกรรมส่วนใหญ่มีการพัฒนาก้าวไกลอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทเว็บไซต์หางานออนไลน์ต้องเฟ้นหาตำแหน่งงานคุณภาพ ช่างบริการด้านเครื่องจักร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต งานช่างจึงมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้พื้นฐานละทักษะทางงานช่าง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ การมีความรู้ความเข้าใจในงานช่างตลอดจนการมีทักษะงานช่าง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและการปรับปรุง ซ่อมแซม ดัดแปลง แก้ไขของเก่าให้ใช้งานได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติตามทักษะกระบวนการทางช่างอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว และมีทัศนคติที่ดีต่องานช่าง ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างดี ช่างบริการด้านเครื่องจักร ทั้งในเรื่องการเลือกและการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยการแปรสภาพสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งของใหม่ๆ ช่างที่ดีนอกจากจะมีความรู้ในงานของตอนเองแล้ว ยังต้องมีฝีมือหรือศิลปะในการทำงานด้วย มีส่วนช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เป็นผู้มีความอดทน ขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป ความรู้เกี่ยวกับงานช่างอาจจะได้จากการเล่าสืบต่อกันมา หรือจากการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ความปลอดภัยในการทำงานช่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานช่าง รวมทั้งวัสดุช่าง เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง มุ่งสู่ทักษะกระบวนการทางช่างขั้นต่อไปได้เป็นอย่างดี ช่างบริการด้านเครื่องจักร ประสบการณ์ในการทำงานของช่าง นอกจากจะเสริมความรู้ของช่างแล้ว การเรียนรู้งานช่าง เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับสูง ยังช่วยให้มีความชำนาญในฝีมือการทำงานและการแสดงความสามารถทางศิลปะอีกด้วย งานช่างจึงมีหลายระดับ งานช่างเป็นงานที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เริ่มจากระดับเบื้องต้น

ช่างบริการด้านเครื่องจักร

ซึ่งตำแหน่งงาน ช่างบริการด้านเครื่องจักร เป็นระดับธรรมดาสามัญทั่วไป แล้วจึงเป็นงานช่างในระดับสูงยิ่งขึ้น งานช่างบางอย่างเป็นงานช่างระดับสูงมากถึงต้องศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคตต่อไป การมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทางช่างอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ยังเป็นการส่งเสริมให้มีสมรรถนะในการจัดระบบความคิดในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้กลวิธีหรือเทคนิควิธีที่เหมาะสมอีกด้วยความสามารถหรือสมรรถนะเชิงช่างนี้จะถูกนำมาใช้เมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ทั้งในเรื่องการเลือกและใช้ การดูแลบำรุงรักษา การซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข การสร้างหรือผลิตชิ้นงาน วัสดุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน รวมทั้งการประดิษฐ์นวัตกรรมในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่างบริการด้านเครื่องจักร ในยามภาวะปกติอาจไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญ ทักษะเชิงช่างเป็นทักษะแฝงที่มีไว้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เป็นการฝึกฝนการเรียนรู้เพื่อเป็นช่างฝีมือต่อไปในอนาคต และเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามฉุกเฉิน ในสถานการน้ำท่วมจะพบว่า ผู้มี่ทักษะเชิงช่างสามารถแก้ปัญหาบ้านเรือนที่ประสบภัยได้ดีกว่า ประหยัดกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้ขาดทักษะงานช่าง

ลักษณะของผู้ที่ประกอบอาชีพ ช่างบริการด้านเครื่องจักร

1. ช่างบริการด้านเครื่องจักร มีลักษณะของงานช่างที่ดี

มีความรู้ ส่งเสริมการมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานได้เป็นอย่างดี มีกระบวนการทำงานที่ดี เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการวิธีการทำงาน สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงแก้ไข การดูแลบำรุงรักษา และข้อควรรังในการใช่เครื่องมือ และประยุกต์ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ ศึกษาข้อมูลการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้ ศึกษาคำแนะนำหลักความปลอดภัยในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน ทำงานด้วยความปลอดภัย การที่มีความขยันอดทนและมุมานะเพื่อความสำเร็จในการทำงานและการสร้างหรือผลิตชิ้นงานได้ จะต้องประกอบด้วยลักษณะต่างๆ

2. ช่างบริการด้านเครื่องจักร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ช่างที่ดีจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ งานช่างเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง  งานช่างพื้นฐานส่วนใหญ่จึงเป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ชำรุดเสียหาย เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกตและช่างจดจำ ช่างอุตสาหกรรมจึงควรที่จะเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในวัสดุอุปกรณ์อุตสาหกรรมให้ชัดเจนแต่เบื้องต้นก่อน สามารถนำประสบการณ์ต่างๆ มาบูรณาการความหลากหลายเหล่านั้นออกมาเป็นหนึ่งเดียว เมื่อเห็นชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ต้องมีความสามารถในการพิจารณาว่าชิ้นงานนั้นถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร นำมาจากความคิดอย่างไรหรือใช้ทฤษฎีอะไร มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานและจดจำได้อย่างรวดเร็ว ผลงาน หรือการรู้จักคิดปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งใหม่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ทรัพยากรด้วยการซ่อมแซม ประกอบของใช้ที่มีอยู่แล้วให้มีสภาพดีทดแทนการชื้อใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

3. ช่างบริการด้านเครื่องจักร เป็นผู้รอบรู้

มีความรู้ความสามารถสูงในสาขาอาชีพของตนเอง ศึกษาวิธีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และมีความรอบรู้ในเชิงช่างทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การตรวจสอบหรือประเมินวิธีการทำงานช่างว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ส่วนใดเพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่ม ทันเหตุการณ์อยู่เสมอในยุคโลกาภิวัฒน์ การทำงานกลุ่มในองค์กรมุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญคือความสำเร็จและคุณภาพของงาน

4. ช่างบริการด้านเครื่องจักร มีความสามารถทางช่างที่ดี

ช่างทุกคนจะต้องมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ สามารถนำวัสดุไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน ใช้วัสดุได้คุ้มค่า ใช้และเก็บรักษาวัสดุได้อย่างปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุและอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที และพัฒนาทักษะกระบวนการทางช่างให้มีความเจริญก้าวหน้า ตรวจสอบและประเมินการทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการและหลังดำเนินการ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม